رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

شارپ آبجکتس

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

Sharp Objects (2018)

HBOبه پایان رسیده
8.266.04K
Sharp Objects

سریال که بر اساس رُمان “چیزهای تیز” نوشته گیلین فلین ساخته شده، داستان “کمیل پریکر” روزنامه نگاری جوانی است که به شهر دوران کودکی‌اش بازمی‌گردد تا اخبار قتل دو کودک خردسال را پوشش دهد. اما او در حالی که تلاش دارد تا هویت قربانیان را شناسایی کند، با معماهای حل نشده دوران گذشته زندگی خودش نیز رو برو می‌شود…

برای راحتی شما قسمت های سریال دارایزیرنویس چسبیدهو بصورتسافت سابمیباشند

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

ایمی ادامز در نقش کامیل پریکرایمی ادامزکامیل پریکرپاتریشا کلارکسان در نقش آدورا کرلینپاتریشا کلارکسانآدورا کرلینکریس مسینا در نقش دتکتیو ریچرد ویلیسکریس مسینادتکتیو ریچرد ویلیسیلایزا اسکنلن در نقش اما کرلینیلایزا اسکنلناما کرلینمت کریون در نقش چیف بیل ویسکریمت کریونچیف بیل ویسکریهنری چرنی در نقش الان کرلینهنری چرنیالان کرلینتیلر جان اسمیث در نقش جان کینتیلر جان اسمیثجان کینمدسان دونپورت در نقش اشلی ویلرمدسان دونپورتاشلی ویلرمیگل سندووال در نقش فرنک کاریمیگل سندووالفرنک کاریسوفیا لیلیس در نقش ینگ کامیلسوفیا لیلیسینگ کامیللولو ویلسان در نقش مارین کرلینلولو ویلسانمارین کرلینیلیزابث پرکنز در نقش جکی  نیلیلیزابث پرکنزجکی نیلدیوید سالوان در نقش کریسدیوید سالوانکریسوایالت برینسان در نقش کلسیوایالت برینسانکلسیایپرل برینسان در نقش جودزایپرل برینسانجودزباربرا یو هریس در نقش ایلین کاریباربرا یو هریسایلین کاریسیدنی اسوینی در نقش الیسسیدنی اسوینیالیسویل چیس در نقش باب نشویل چیسباب نشجسیکا ترسکا در نقش نتالی کینجسیکا ترسکانتالی کینبث برادریک در نقش انیبث برادریکانیکثرن کارلن در نقش دییاناکثرن کارلندییانااران هالیدی در نقش دیماناران هالیدیدیمانراین جیمز نلسان در نقش نولانراین جیمز نلساننولانجکسان هرست در نقش کرک لیسیجکسان هرستکرک لیسیجنفر اسپن در نقش جینی کینجنفر اسپنجینی کینرندی آگلسبی در نقش پستررندی آگلسبیپستربتسی بیکر در نقش جوسلن ویسکریبتسی بیکرجوسلن ویسکریکودی سالوان در نقش نیثانکودی سالواننیثاناوان کستلو در نقش تین کرک لیسیاوان کستلوتین کرک لیسیگانر کولر در نقش بابی نشگانر کولربابی نشدیزی گارسیا در نقش بار ویترسدیزی گارسیابار ویترسریگان پسترنک در نقش کیتی لیسیریگان پسترنککیتی لیسیلوران سپتمبر در نقش انجیلوران سپتمبرانجیجین ویلپیک در نقش گرچنجین ویلپیکگرچناریکا کروتس در نقش لیسااریکا کروتسلیساگای بوید در نقش کلایدگای بویدکلایدکیگان بران در نقش ان نشکیگان برانان نشاستفانی استالوز جونز در نقش وومان آن گراونداستفانی استالوز جونزوومان آن گراوندهیلری وارد در نقش بکاهیلری واردبکااسوینی در نقش دد کیناسوینیدد کیناستیسی گرینول در نقش اینتیک نرساستیسی گرینولاینتیک نرسجاستن ولبرن در نقش کندالجاستن ولبرنکندالمت باومان در نقش جاکمت باومانجاکدیلن شامینگ در نقش جیمز کاپیسیدیلن شامینگجیمز کاپیسیGregory H. Alpert در نقش فورمنGregory H. AlpertForemanلیندزی ایلیف در نقش وایت هرد منلیندزی ایلیفوایت هرد منوس رابرتسان در نقش جکوس رابرتسانجککندی تاکر در نقش الفا فرندکندی تاکرالفا فرند
کانال تلگرام