Elementary 2012 ابتدایی سافت ساب زیرنویس چسبیده ایزی تی وی EasyTv
رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

المنتری

ابتدایی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

ابتدایی Elementary (2012)

CBS تمدید شده
7.9 100.91K
Elementary
قسمت 11 از فصل هفتم اضافه شد

روایتی از داستان شرلوک هلمز مدرن که هم اکنون به همراه کارآگاهی در شهر نیویورک زندگی می کنند...

برای راحتی شما قسمت های سریال دارای زیرنویس چسبیده و بصورت سافت ساب میباشند

فصل 1 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 2

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 3

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 4

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 5

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 6

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 7

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 8

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 9

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 10

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 11

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 12

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 13

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 14

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 15

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 16

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 17

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 18

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 19

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 20

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 21

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 22

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 23 - 24

480P HDTV 160 MB
720P HDTV 300 MB

فصل 2 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 2

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 3

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 4

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 5

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 6

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 7

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 8

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 9

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 10

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 11

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 12

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 13

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 14

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 15

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 16

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 17

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 18

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 19

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 20

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 21

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 22

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 23

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 24

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

فصل 3 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 2

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 3

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 4

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 5

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 6

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 7

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 8

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 9

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 10

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 11

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 12

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 13

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 14

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 15

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 16

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 17

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 18

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 19

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 20

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 21

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 22

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 23

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 24

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 300 MB

فصل 4 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 2

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 3

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 4

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 5

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 6

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 7

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 8

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 9

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 10

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 11

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 12

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 13

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 14

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 15

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 16

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 17

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 18

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 19

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 20

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 21

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 22

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 23

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

قسمت 24

480P HDTV 150 MB
720P HDTV 320 MB

فصل 5 زیرنویس شده

قسمت 1

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 2

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 3

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 4

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 5

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 6

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 7

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 8

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 9

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 10

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 11

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 12

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 13

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 14

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 15

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 16

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 17

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 18

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 19

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 20

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 21

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 22

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 23

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

قسمت 24

480P HDTV 130 MB
720P HDTV 300 MB

فصل 6 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 2

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 4

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 5

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 7

720P HDTV 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 8

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 10

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 11

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 12

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 13

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 14

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 15

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 16

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 17

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 18

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 19

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 20

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

قسمت 21

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 130 MB

فصل 7 زیرنویس شده

قسمت 1

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 120 MB

قسمت 2

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 120 MB

قسمت 3

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 120 MB

قسمت 4

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMTeam 120 MB

قسمت 5

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 120 MB

قسمت 6

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 120 MB

قسمت 7

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 120 MB

قسمت 8

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 120 MB

قسمت 9

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 120 MB

قسمت 10

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 120 MB

قسمت 11

720P HDTV nItRo 300 MB
480P HDTV RMT 120 MB
کانال تلگرام