رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

مورتال کامبت لگاسی

Mortal Kombat

مورتال کامبت

دوبله فارسی

Mortal Kombat: Legacy (2011)

YouTubeبه پایان رسیده
7.58.35K
Mortal Kombat: Legacy

این سریال پیش درآمدی بر بازیِ اصلی این سریال است، شرح پیش زمینه‌ی زندگیِ شخصیت های این سریال ؛ شرح دلایل آنها برای شرکت در دهمین رقابتِ “مورتال کمبت” که نسخه‌ی اول این بازی بر این اساس بود. قسمت های این سریال غیرخطی بوده و کمترین استمرارِ داستانی را دارند. هر قسمت از این سریال درموردِ سرگذشت و قضایای یک شخصیت یا چند شخصیت است. و اما فصل دوم خودِ رقابت (مورتال کمبت) را پوشش میدهد.

فصل 1 دوبله فارسی

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

فصل 2 دوبله فارسی

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

کسپر ون دین در نقش جانی کیجکسپر ون دینجانی کیجاین انثونی دیل در نقش هنزو هاساشیاین انثونی دیلهنزو هاساشیSamantha Win در نقش کیتناSamantha WinKitanaدن ساوثورث در نقش کنشیدن ساوثورثکنشیمارک داکسکوز در نقش کانگ لاومارک داکسکوزکانگ لاواریک جاکوباس در نقش کرتیس استرایکراریک جاکوباسکرتیس استرایکراریک استاینبرگ در نقش ساب زیرواریک استاینبرگساب زیرودیوید لی مکینس در نقش ریدندیوید لی مکینسریدنمیشل لی در نقش میلینامیشل لیمیلینادارن شالاوی در نقش کانودارن شالاویکانوبراین تی در نقش لیو کنگبراین تیلیو کنگکری هیرویوکی تاگوا در نقش شنگ تسانگکری هیرویوکی تاگواشنگ تسانگالکس پوناویک در نقش شاو کانالکس پوناویکشاو کانمایکل جای وایت در نقش میجر جکسان جکس بریگزمایکل جای وایتمیجر جکسان جکس بریگزکوان اوتشی در نقش نریترکوان اوتشینریترجری راین در نقش سونیا بلیدجری راینسونیا بلیدکربی مارو در نقش کینگ جرادکربی ماروکینگ جرادبرندان نومورا در نقش جوبیبرندان نوموراجوبیتامو پنیکت در نقش التی کرتیس استرایکرتامو پنیکتالتی کرتیس استرایکرسرج هاود در نقش داکترسرج هاودداکترMichael J Rogers در نقش کوان کایMichael J RogersQuan Chiشون بلبار در نقش تکنیشنشون بلبارتکنیشنکرین اینگامار در نقش نریترکرین اینگامارنریتربرت چن در نقش اسواتبرت چناسواتاران هاچینسان در نقش یدینین نایتاران هاچینسانیدینین نایتلانی گلرا در نقش یدینین وومانلانی گلرایدینین وومانفیلیپ میچل در نقش اسواتفیلیپ میچلاسواتیلای زاگوداکیس در نقش یدینینیلای زاگوداکیسیدینینهری شام جونیر در نقش کوای لیانگهری شام جونیرکوای لیانگیثان جاش لی در نقش ینگ هنزو هاساشییثان جاش لیینگ هنزو هاساشیفورست ویلر در نقش ینگ کوای لیانگفورست ویلرینگ کوای لیانگماسامی کاساکا در نقش هنزو  فادرماسامی کاساکاهنزو فادرجاناثان اریکسان ایسلی در نقش آرمد گانمانجاناثان اریکسان ایسلیآرمد گانمانمت مالینز در نقش جانی کیجمت مالینزجانی کیجراین رابینز در نقش ریدنراین رابینزریدندیوید نیکل در نقش لنسدیوید نیکللنسپیتر شینکودا در نقش سکترپیتر شینکوداسکترتریسی اسپیریداکوز در نقش بلوتریسی اسپیریداکوزبلوایدرین هف در نقش ایمیلایدرین هفایمیلاریکا سرا در نقش اکشن استاراریکا سرااکشن استارلورو دیوید چارتراند دلولی در نقش وایت کوتلورو دیوید چارتراند دلولیوایت کوتکولین کوریگان در نقش تکنیشنکولین کوریگانتکنیشنکولین فو در نقش گرند مسترکولین فوگرند مستربیترس کینگ در نقش کوین سیندلبیترس کینگکوین سیندلویکتر لوکاس در نقش خودشویکتر لوکاسخودشسلوستا استورت در نقش وایت کوتسلوستا استورتوایت کوتلارنل استووال در نقش وایت کوتلارنل استووالوایت کوتفریزر ایچسان در نقش باراکافریزر ایچسانباراکا
کانال تلگرام